Reglement

Huisreglement C.J.V. Het Arendsei

1. Het doel van de vereniging

Het doel van de vereniging is om vanuit de christelijke grondslag: enerzijds te praten over het geloof en over onderwerpen van Bijbelse, kerkelijke en maatschappelijke aard en anderzijds door middel van andere evenementen de verenigingsband te versterken. De vereniging maakt deel uit van het PKN jeugdwerk.

Het bovenstaande vormt de grondslag van de Christelijke Jongeren Vereniging en kan dientengevolge niet gewijzigd worden.

De hierna volgende reglementen kunnen wel worden gewijzigd, met dien verstande, dat daarvoor een tweederde meerderheid noodzakelijk is (zie hoofdstuk VI “Besluitvorming”).

2. Het lidmaatschap

Een ieder kan lid worden van de vereniging met inachtneming van de volgende bepalingen:

 1. Degenen die 16 jaar of ouder is, kan als volwaardig lid worden toegelaten. Het lidmaatschap gaat in op de eerste van de maand, waarin men 16 wordt.
 2. Het lid moet het doel van de vereniging nastreven.
 3. Het lidmaatschap kan door het bestuur, bij het niet nakomen van financiële verplichtingen jegens de vereniging, eenzijdig worden beëindigd. In deze heeft het bestuur het recht om zonder toestemming van de meerderheid van de ledenvergadering te opereren.

3. De leden (rechten en plichten)

 1. De leden hebben het recht inzage te verlangen in de op de bestuursvergadering gemaakte verslagen. Het bestuur is verplicht deze inzage te verlenen.
 2. De leden zijn verplicht jaarlijks de contributie te betalen. In overleg met het bestuur kan hier in bijzondere gevallen van worden afgeweken, zonder dat de leden daarvan in kennis hoeven te worden gesteld.
 3. De leden zijn verplicht tenminste eenmaal per jaar een onderwerp voor de zondagavond voor te bereiden. Tevens kan op hen een beroep worden gedaan om plaats te nemen in een commissie die jaarlijks terugkerende festiviteiten organiseert. De secretaris zorgt voor een afwisselend programma.
 4. Afmelding bij gewenste beëindiging van het lidmaatschap dient te geschieden bij de secretaris. Tot de datum waarop dit gebeurd is, is het lid contributie verschuldigd.
 5. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd en mogen ten allen tijde de C.J.V. avond bijwonen. De secretaris dient ze jaarlijks voor het jaarfeest uit te nodigen. De status van erelid kan worden verleend aan degene die in het verleden veel voor de vereniging gedaan heeft. Een voorstel tot het verlenen van erelidmaatschap kan alleen tijdens de algemene ledenvergadering worden ingediend.

4. Het bestuur

a) De samenstelling van het bestuur:

 1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een algemeen adjunct. 

b) De bestuursverkiezingen:

 1. Ieder lid kan zich verkiesbaar stellen, mits het langer dan een half jaar lid is.
 2. Een bestuurslid heeft twee jaar zitting. Er mogen maximaal drie bestuursleden per jaar aftreden. Tussen de bestuursleden zijn de taken (functies) in principe niet uitwisselbaar.
 3. De bestuursleden zijn verplicht hun zittingstermijn van twee jaar vol te maken, tenzij er gegronde redenen zijn om af te treden.
 4. Het bestuur is verplicht tenminste één algemene ledenvergadering per seizoen te houden. De bestuursverkiezingen vinden dan plaats. Indien zij dat nodig acht, kan het bestuur meerdere algemene ledenvergaderingen houden. Ook leden kunnen een algemene ledenvergadering aanvragen, mits zij met meer dan 6 personen zijn.
 5. Het bestuur wordt gekozen door de leden. Ieder lid (ook het bestuur) heeft stemrecht.
 6. Het bestuur benoemt voor de bestuursverkiezingen een verkiezing comité, bestaande uit twee bestuursleden en twee gewone leden. Zij houden toezicht op een goed een eerlijk verloop van de verkiezingen. Zij beslissen over de geldigheid van de stemmen.
 7. Voorafgaand aan de bestuursverkiezingen wordt door het bestuur een lijst met namen van leden bekend gemaakt, die zich verkiesbaar hebben gesteld.
 8. Aftredende bestuursleden zijn niet herkiesbaar, tenzij geen andere kandidaten zich hebben aangemeld.
 9. Uit de lijst van kandidaten worden bestuursleden gekozen. Er wordt een kandidatenlijst per functie aangelegd. Wanneer daar 1 persoon op staat, wordt er voor of tegen deze persoon gestemd. Wanneer er 2 of meer personen op staan, wordt het meeste stemmen gelden principe toegepast. Zijn er meerdere kandidaten voor het voorzitterschap, dan wordt de verkozen kandidaat nogmaals d.m.v. voor of tegen stemmen gekozen.
 10. Indien een bestuurslid vervroegd aftreedt, wordt er binnen een termijn van vier weken een nieuwe verkiezing uitgeschreven om het bestuur aan te vullen tot vijf personen. Het rooster van aftreden blijft bestaan.
 11. De bestuursleden die aan het eind van hun termijn aftreden, hebben de verantwoordelijkheid het nieuwe bestuur minimaal drie maanden te begeleiden en daarbij zijn of haar vervanger één op één in te werken. Daarbij worden ze geacht de eerste vergaderingen bij te wonen.

c) Taken van het bestuur:

 1. Het bestuur heeft tot taak de doelstelling van de C.J.V. te bewaken en gepaste maatregelen te treffen, indien deze niet nageleefd worden.
 2. De voorzitter heeft de algemene leiding van de avonden en is tevens voorzitter van de bestuursvergaderingen. Van de bestuursvergaderingen dient een verslag gemaakt te worden.
 3. Het bestuur stelt jaarlijks een kascontrolecommissie samen, die bestaat uit minstens twee niet bestuursleden. Deze commissie rapporteert aan het bestuur en in overleg wordt er bepaald wat er in de rondvraag komt. Indien geen onjuiste boekhoudkundige feiten aangetoond konden worden, wordt de penningmeester van zijn/haar taak met betrekking tot het afgelopen boekjaar ontheven.
 4. Het bestuur stelt de hoogte van de jaarlijkse contributie vast, rekening houdend met de draagkracht van de leden.
 5. Het bestuur stelt (in redelijkheid ) de prijzen van de te nuttigen consumpties vast.
 6. Het bestuur heeft als taak een “goed doel” aan te wijzen, welk gedurende een bepaalde tijd gesteund zal worden.
 7. Het bestuur stelt aan het begin van het C.J.V.-seizoen de commissies voor het desbetreffende jaar samen. In elke commissie dient tenminste één bestuurslid vertegenwoordigd te zijn. Dit bestuurslid is tevens voorzitter van de commissie. De commissie is verantwoordelijk voor het programma, maar het bestuur draagt de uiteindelijke verantwoording. Ten behoeve van de uitvoering van het programma krijgt de commissie een budget toegewezen.
 8. Het bestuur dient jaarlijks aan de leden een jaarverslag en een begroting te tonen.

5. De Begeleid(st)er

 1. De begeleid(st)er wordt door het bestuur, in overleg met de leden, voor onbepaalde tijd aangesteld. Zowel de begeleid(st)er als het bestuur heeft het recht de overeenkomst tussen beide partijen op te zeggen.
 2. De begeleid(st)er heeft als taak het bestuur terzijde te staan bij het oplossen van eventuele, op de C.J.V. voorkomende problemen.
 3. De begeleid(st)er heeft als taak het bestuur te ondersteunen in het bereik c.q. bewaken van de doelstellingen van de C.J.V. Hieruit vloeit voort, dat de begeleid(st)er het bestuur op haar taken kan wijzen.
 4. De begeleid(st)er is aanwezig bij de bestuursvergaderingen en wordt uitgenodigd voor de ledenvergaderingen en kan hierin zo nodig voorstellen doen. Het bestuur is niet verplicht deze voorstellen aan te nemen.
 5. De begeleid(st)er is geen lid en heeft dus geen verantwoordelijkheid, geen contributieplicht en geen stemrecht.

6. Besluitvorming

 1. Verkiezingen en wijzigingen in het huisreglement dienen vier weken van tevoren te worden aangekondigd.
 2. De helft van de leden moet bij de verkiezingen en/of wijzigingen in het huisreglement aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is, is er één keer uitstel.
 3. Van de huisreglementen kan hoofdstuk 1 “Het doel van de vereniging” niet worden gewijzigd.
 4. Voor wijzigingen in hoofdstuk 2 “Het lidmaatschap”, hoofdstuk 3 “De leden (rechten en plichten), hoofdstuk 4 “het bestuur”, hoofdstuk 5 “De begeleid(st)er”, hoofdstuk 6 “besluitvorming” en hoofdstuk 7 “Media” is een tweederde meerderheid nodig. Voor wijzigingen in hoofdstuk 8 “Algemene regels”, is de helft plus één nodig.
 5. Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen gelden niet.
 6. In uitzonderingsgevallen kan er bij volmacht gestemd worden. Zulks ter beoordeling van het bestuur.
 7. Stemmingen en bestuursverkiezingen geschieden altijd schriftelijk.
 8. Bij gelijk aantal stemmen voor en tegen, wordt het voorstel verworpen.
 9. Men heeft pas stemrecht als men contributie betaalt en dus officieel staat genoteerd als lid.
 10. Wijzigingen in de huisreglementen kunnen twee maal per jaar plaatsvinden. Het bestuur stelt de data vast.

7. Media

 1. De volgende media dienen, mits relevant, aanwezig te zijn:
 2. - Een openbare C.J.V.-site die bereikbaar is voor alle belangstellenden
 3. - Een openbare Facebook-pagina, waarop mensen zich kunnen abonneren
 4. - Een gesloten Facebook-pagina, exclusief voor leden.
 5. De gesloten Facebookpagina van de C.J.V., zoals eerder vermeld in a van het reglement,  valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Nieuwe leden zullen worden toegevoegd door de bestuursleden. Wanneer een deelnemer (leden in de gesloten Facebookpagina ) niet meer voldoet aan het lidmaatschap, zoals in hoofdstuk  2 “Het lidmaatschap” van het huisreglement is beschreven, hierna te noemen oud-lid, vindt er geen actieve verwijdering uit de gesloten Facebookpagina plaats. Het is aan de oud- leden zelf om uit de gesloten Facebookpagina te treden. Het bestuur houdt zich ten alle tijden het recht voor om deelnemers (leden in de gesloten Facebookpagina) de toegang te ontzeggen tot de gesloten Facebookpagina, wanneer er sprake is van misbruik door deelnemers binnen de gesloten Facebookpagina te bepalen naar inzicht van het bestuur.
 6. De Whatsappgroep van de C.J.V., genaamd ‘Arendeitjes’, valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. Nieuwe leden zullen worden toegevoegd door de bestuursleden. Wanneer een deelnemer (leden in de Whatsappgroep ) niet meer voldoet aan het lidmaatschap, zoals in hoofdstuk 2 “Het lidmaatschap” van het huisreglement is beschreven, hierna te noemen oud-leden, vindt er geen actieve verwijdering uit de Whatsappgroep plaats. Het is aan de oud- leden zelf om uit de Whatsappgroep te treden. Het bestuur houdt zich ten alle tijden het recht voor om deelnemers uit de Whatsappgroep te verwijderen, wanneer er sprake is van misbruik door deelnemers in de Whatsappgroep te bepalen naar inzicht van het bestuur.
 7. Op de openbare media wordt een select aantal foto’s gepubliceerd dat door de fotojaarboekcommissie en/of het bestuur geselecteerd is. Op de gesloten media kunnen door leden en het bestuur vrij foto’s worden gepubliceerd, die verband hebben met de vereniging. Het bestuur mag naar eigen inzicht ongepast commentaar en foto’s verwijderen en eventuele uitsluiting van de pagina als sanctie opleggen.

8. Algemene regels

 1. Op zondag is het Arendsnest vanaf 20.00 uur open. Het officiële gedeelte begint om 20.30 uur. Op zondagavonden dient men om 23.00 uur uit het Arendsnest te zijn.
 2. Op eventuele zaterdagavonden dient men om 01.00 uur uit het Arendsnest te zijn.
 3. In het Arendsnest mogen geen drugs of softdrugs gebruikt of verkocht worden, evenals sterke alcoholische dranken. Dit geld ook voor C.J.V. -activiteiten op andere locaties dan in het Arendsnest.
 4. In de kerk mag niet gerookt worden.
 5. De contributie dient een maand na de startzondag betaald te zijn. Nieuwe leden kunnen in overleg met het bestuur uitstel van betaling krijgen. Het bestuur bepaalt wat de consequenties zijn van het te laat betalen van de contributie.
 6. Ongeacht de datum van toetreding tot de vereniging, wordt het gehele opgelegde bedrag aan contributie gerekend.
 7. Consumpties kunnen alleen met een consumptiekaart worden gekocht. De consumptiekaart is verkrijgbaar bij de penningmeester.
 8. De specifieke C.J.V. –activiteiten: Nieuwjaarsdiner, ProTO, uitwisseling en slotweekend zijn uitsluitend voor leden bedoeld.
 9. In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, wordt de beslissing over het onderwerp door het bestuur bepaald.

(Spellingsfouten voorbehouden)